Presentation av

Västra Frölunda Hembygdsförening

Västra Frölunda Hembygdsförening bildades 1951.
Föreningens geografiska intresseområde utgörs av den gamla socknen
Västra Frölunda vilken 1945 införlivades med Göteborgs stad. Som mest bestod socknen av 22 byar och hemman, vars namn i många fall lever kvar som stadsdelar eller bostadsområden. Föreningen arbetar för:
• att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv
   fördjupas och förs vidare till kommande generationer,
• att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs
   tillgängliga,
• att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband
   med samhällsförändring.


Hembygdsföreningen vårdar och visar följande byggnader:
• Tofta Nordgård, Järnbrotts Prästväg. Tidigare prästgård sedan 1700-talet.
   Nu är merparten av hembygdsföreningens verksamhet förlagd hit med museum, arkiv m.m.
• Påvelundsstugan, Påvelundsgatan 18. Mangårdsbyggnad med allmogekultur från 1700-talet.
• Tullvaktstugan, Valeberget på Näset

Föreningen har en omfattande verksamhet.

Västra Frölunda Hembygdsförenings hemsida