Presentation av

Uddevalla Hembygdsförening

Uddevalla Hembygdsförening bildades den 21 mars 1984 och har som intresseområde f.d. Uddevalla stad samt Bäve socken. Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom:
-att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess historik och i kulturell synpunkt värdefulla traditioner,
-att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering,
-att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid,
-att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ, som gagnar bygden och dess utveckling,
-att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat, som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
Föreningen hyr och vårdar på egen bekostnad Wessmanska huset i Uddevalla med anor från förra hälften av 1700-talet.

Uddevalla Hembygdsförenings hemsida