Presentation av

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Föreningen bildades 1956 och vill sprida kunskap och värna om kulturarvet inom de tre socknarna Skredsvik, Herrestad och Högås.
Vårt hembygdsmuseum finns dels i av föreningen ägda Bångens gamla skola, dels i ett gammalt sädesmagasin på Cederslund (arrenderas av Fortifikationsförvaltningen).
I Bången finns dessutom ditflyttat ett soldattorp, en stuga från 1920-talet, en ladugård från 1700-talet och en gammal smedja.
Vi har en mycket aktiv grupp som dokumenterar resultat från torpinvent-eringar.
Sommartid har vi hembygdsdag, torpvandringar, öppet hus och små resor i och utanför hembygden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförenings hemsida