Presentation av

Backa Hembygdsförening

Backa var fram till 1948 en egen kommun, men införlivades då med Göteborg och blev en stadsdel. Första tiden som del av Göteborg innebar inga större förändringar, men under 1960-talet började stan att köpa upp och expropriera mark för bostadsbyggnation. Denna började vid Brunnsbo och fortsatte sedan fram mot Skälltorpsvägen. Gårdar revs och brändes. Av Lärje by på cirka 25 gårdar finns just inte mycket kvar idag. Herrgården Bäckebol är ett kulturminne och som granne till den har Backa Östergård kommit med i bevarandeplanen. Lärje Albogård har Backa Hembygds-
förening tagit hand om och räddat för eftervärlden. Den fungerar nu som hembygdsgård.
Backa Hembygdsförening, som funnits sedan 1978, arbetar just med detta, med att ta vara på Backas historia och sprida kännedom om den.

Backa Hembygdsförenings hemsida